Hoá Hữu Cơ

Mục lục

Hướng dẫn sử dụng phần mềm JSME vẽ hợp chất hữu cơ

Bài tập vẽ cấu tạo các hợp chất hữu cơ

Bài tập xác định loại nhóm chức trong các hợp chất hữu cơ

Bài tập vẽ sản phẩm chính của phản ứng đã cho biết cơ chế

Các phương pháp phổ phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ

Các hợp chất alkyl halide

Các hợp chất Alcohol và Phenol (1)

Alcohol (2)

Các hợp chất Aldehyde và Ketone (1)

Các hợp chất Acid carboxylic và dẫn xuất(1)

Các hợp chất amine