Quay về mục luc bài tập

Tìm sản phẩm chính của các phản ứng

Nội dung: Các phản ứng điều chế alcohol và phản ứng của alcohol

Hướng dẫn sử dụng phần mềm JSME (JavaScript Molecular Editor)


Bài tập

Chọn một phản ứng?

Phản ứng 1 Phản ứng 2 Phản ứng 3 Phản ứng 4 Phản ứng 5 Phản ứng 6 Phản ứng 7 Phản ứng 8 Phản ứng 9

Hãy vẽ 1 sản phẩm chính của phản ứng, sau đó kiểm tra bằng cách click vào nút "Check" :


Chú ý: Bạn phải làm thử ít nhất 1 lần, trước khi click vào Answer