Tìm sản phẩm chính dựa vào cơ chế phản ứng

Mục đích: Dựa vào mũi tên chỉ sự di chuyển của electron, từ đó suy luận ra sản phẩm chính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm JSME (JavaScript Molecular Editor)


Bài tập

Chọn một phản ứng?

Phản ứng 1 Phản ứng 2 Phản ứng 3 Phản ứng 4 Phản ứng 5 Phản ứng 6

Hãy vẽ 1 sản phẩm chính của phản ứng, sau đó kiểm tra bằng cách click vào nút "Submit" :