Chương 10. Các phương pháp phân tích quang phổ

Quay lại các chương
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13 Câu hỏi 14 Câu hỏi 15 Câu hỏi 16 Đáp án và Gợi ý

Câu hỏi 1. Sắp xếp các sóng hồng ngoại (IR), tử vi (UV), khả kiến (Vis), radio theo thứ tự tăng dần về độ dài bước sóng? Sóng nào có năng lượng lớn nhất?


Câu hỏi 2. Bước sóng hấp thụ cực đại (λmax) của một hợp chất là bước sóng mà hợp chất đó có độ hấp thụ lớn nhất. Ở vùng UV-Vis, hợp chất nào sau đây có bước sóng λmax dài nhất?


Câu hỏi 3. Cho biết vitamin A có bước sóng hấp thụ cực đại là λmax = 325 nm ( ε= 50100 M-1 cm-1). Tính nồng độ của dung dịch vitamin A trong cuvet có chiều dài 1.00 cm, biết độ hấp thụ của nó ở bước sóng 325 nm là A = 0.735 ?


Câu hỏi 4. Dựa vào phổ UV-Vis dưới đây, hãy cho biết bước sóng hấp thụ cực đại λmax của KMnO4 là bao nhiêu?


Câu hỏi 5. a) Tên gọi của phổ dưới đây là gì? Theo bạn, số sóng 3400 cm-1 nằm ở vùng nhóm chức hay vùng vân tay?

b) Ở số sóng này độ truyền qua là bao nhiêu?


Câu hỏi 6. Dựa vào phổ hồng ngoại có thể phân biệt alkane và alkene ở vùng số sóng (cm-1) nào ?


Câu hỏi 7. Trong phổ hồng ngoại dưới đây, có thể khẳng định 2 rượu này khác nhau dựa vào vùng có tên gọi là gì?


Câu hỏi 8. Phổ 1H NMR gọi là phổ gì? Mục đích chính của phổ này là xác định cái gì (nhóm chức, bộ khung C-H hay hệ liên hợp) trong hợp chất hữu cơ ?


Câu hỏi 9. Để đo phổ 1H NMR của một hợp chất, có thể hoà tan chất đó trong dung môi CHCl3 được không ?


Câu hỏi 10. Có bao nhiêu tín hiệu trong phổ 1H NMR của các hợp chất sau đây:


Câu hỏi 11. Có bao nhiêu tín hiệu, vị trí và cường độ của các tín hiệu trong phổ 1H NMR của methyl 2,2-dimethylpropanoate?


Câu hỏi 12. Giải thích số tín hiệu, vị trí, cường độ và số đỉnh bị chẻ của mỗi tín hiệu trong phổ 1H NMR của Bromoethane?


Câu hỏi 13*. Dưới đây là phổ 1H NMR của C3H6Br2. Hãy đề nghị công thức cấu tạo của nó?


Câu hỏi 14. Trong các phương pháp phổ (UV-Vis, hồng ngoại IR, cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ khối) thì phương pháp phổ nào phải phá huỷ mẫu đo ?


Câu hỏi 15. Dựa vào khối phổ đồ của hexane dưới đây hãy cho biết: tỉ số m/z là gì? mảnh ion nào được tạo ra nhiều nhất? Mảnh ion phân tử của hexane (M+) có nồng độ tương đối là bao nhiêu phần trăm?

Chú ý: Mảnh ion (M-57) có tỉ số m/z là 29


Câu hỏi 16. Cho biết trong tự nhiên, nguyên tử Cl có 2 đồng vị : đồng vị 37Cl chiếm khoảng 25% và đồng vị 35Cl chiếm khoảng 75%. Hỏi trong khối phổ đồ của 2-Chloropropane (M) dưới đây hãy cho biết tỉ lệ nồng độ tương đối giữa ion M+ và ion (M+2)+ ?


Đáp án

Câu 1.Độ dài bước sóng tăng dần theo thứ tự UV, Vis ,IR ,Radio. Sóng UV có năng lượng lớn nhất

Câu 2.Hệ liên hợp càng dài, thì bước sóng hấp thụ cực đại λmax càng lớn. Đáp án là hợp chất số 2.

Câu 3.Dựa vào định luật Beer-Lambert A=ε*C*L. Kết quả thu được C=1.46*10-5 M

Câu 4.Đáp án là 525nm

Câu 5.a) Phổ hồng ngoại. Vùng nhóm chức b) 12%

Câu 6. 3000 - 3200 cm-1

Câu 7.Vùng vân tay, vùng có số sóng nhỏ hơn 1500 cm-1

Câu 8.Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H NMR. Dùng để xác định bộ khung hợp chất hữu cơ.

Câu 9.Không được, do có nguyên tử H trong dung môi ảnh hưởng đến kết quả phổ.

Câu 10. a) 1 b) 3 c) 1 d) 2 e) 2 f) 2

Câu 11. Có 2 tín hiệu, H màu đỏ trong (-O-CH3) có mật độ e nhỏ, độ chắn nhỏ nên có độ dịch chuyển lớn hơn so với H màu xanh trong -C-(CH3)3. Cường độ của 2 tín hiệu tỉ lệ với số nguyên tử H của mỗi tín hiệu

Câu 12. Gợi ý: số đỉnh bị chẻ bằng số nguyên tử H của C bên cạnh cộng thêm 1.

Câu 13. Br-CH2-CH2-CH2-Br

Câu 14. Phổ khối

Câu 15. Mảnh M-29 có nồng độ lớn nhất. M+ có nồng độ tương đối 30%

Câu 16. 3:1