Chương 11. Các hợp chất alkyl halide

Quay lại các chương
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13

Câu hỏi 1. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 2. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 3. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 4. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 5. Khi giảm nồng độ ion HO- một nửa thì tốc độ phản ứng dưới đây thay đổi như thế nào ?

a. Không đổi

b. Giảm 1/2

c. Giảm 1/4

d. Không có đáp án nào đúng


Câu hỏi 6. Khi giảm nồng độ ion HO- xuống một nửa thì tốc độ phản ứng sau thay đổi như thế nào ?

a. Giảm 1/2

b. Giảm 1/4

c. Không đổi

d. Không có đáp án đúng


Câu hỏi 7. Phản ứng thế dưới đây xảy ra theo cơ chế gì? Phản ứng ưu tiên sản phẩm thế vào C bậc thấp hay bậc cao?


Câu hỏi 8. Vẽ và đặt tên các sản phẩm thế một lần khi clo hoá 2-methylbutane theo cơ chế gốc tự do.

Trong các sản phẩm đó, sản phẩm nào có nguyên tử C bất đối ?Câu hỏi 9. Giải thích tại sao allylic halide và benzylic halide có thể tham gia phản ứng thế SN1 hoặc SN2, trong khi đó vinyl halide và aryl halide không thể tham gia phản ứng thế SN1 và SN2?Câu hỏi 10. Xu hướng tham gia phản ứng thế SN1, SN2, hoặc không tham gia phản ứng thế nucleophile của từng hợp chất dưới đây ?Câu hỏi 11. Giải thích cấu trúc lập thể của sản phẩm trong phản ứng giữa (R)-2-bromobutane và ion OH- theo cơ chế SN2?Câu hỏi 12. Trong phản ứng tách loại của alkyl halogen dưới đây, sản phẩm chính là 1-butene hay 2-butene ?Câu hỏi 13. Trong phản ứng tách loại của alkyl halogen dưới đây, tìm sản phẩm chính và phụ ?Bạn có thể ghi comment bằng tài khoản facebook dưới đây