Chương 12. Các hợp chất alcohol và phenol

Quay về phần mục lục
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13

Câu hỏi 1. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 2. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 3. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 4. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 5. Phản ứng nào sau đây không tạo ra 2-Butanol ?
Câu hỏi 6. Xác định sản phẩm của phản ứng khử sau ?
Câu hỏi 7. Sắp xếp tính acid theo chiều tăng dần của các hợp chất sau ?
Câu hỏi 8. Điện tích âm của ion phenoxide có thể dịch chuyển đến những vị trí nào trong vòng thơm để tạo ra các cấu trúc cộng hưởng khác nhau ?
Câu hỏi 9. Xác định số oxy hoá của nguyên tố C trong các hợp chất sau đây ?


Câu hỏi 10. Cho vào ống nghiệm 1ml C2H5OH, rồi thêm vài giọt dung dịch H2SO4 loãng vào. Sau đó nhỏ 1 giọt dung dịch thuốc tím KMnO4 loãng vào ống nghiệm. Lắc ống nghiệm thì thấy màu tím của dung dịch biến mất.

Viết phương trình phản ứng xảy ra và giải thích hiện tượng ?Câu hỏi 11. Tìm sản phẩm của phản ứng sau ?Câu hỏi 12. Trong phản ứng tách loại nước dưới đây, sản phẩm chính là gì ?Câu hỏi 13. Phenol thường được tách khỏi hỗn hợp các hợp chất hữu cơ nhờ vào tính acid của nó. Viết phương trình phản ứng sau đây ?