Chương 13. Các hợp chất aldehyde và ketone

Quay về phần mục lục
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13

Câu hỏi 1. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 2. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 3. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 4. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 5. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 6. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 7. Sắp xếp nhiệt độ sôi theo chiều tăng dần của các hợp chất sau ?
Câu hỏi 8. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 9. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 10. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 11. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 12. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 13. Sản phẩm của phản ứng sau là ?