Chương 14. Các hợp chất acid carboxylic và dẫn xuất

Quay về phần mục lục
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13 Câu hỏi 14 Câu hỏi 15

Câu hỏi 1. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 2. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 3. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 4. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 5. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 6. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 7. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 8. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần khả năng tham gia phản ứng thế nucleophile ở nhóm acyl?
Câu hỏi 9. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 10. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 11. Sắp xếp tính acid theo thứ tự giảm dần ?
Câu hỏi 12. Acid nào yếu nhất ?
Câu hỏi 13. Tìm sản phẩm của phản ứng sau ?
Câu hỏi 14. Tìm sản phẩm của phản ứng sau ?
Câu hỏi 15. Tìm sản phẩm của phản ứng sau ?