Chương 15. Các hợp chất amine

Quay về phần mục lục
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 Câu hỏi 3 Câu hỏi 4 Câu hỏi 5 Câu hỏi 6 Câu hỏi 7 Câu hỏi 8 Câu hỏi 9 Câu hỏi 10 Câu hỏi 11 Câu hỏi 12 Câu hỏi 13 Câu hỏi 14

Câu hỏi 1. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 2. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 3. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 4. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 5. Gọi tên hợp chất sau theo danh pháp quốc tế IUPAC ?
Câu hỏi 6. Pyridine là amine dị vòng thơm 6 cạnh. Hỏi pyridine là hợp chất nào ?
Câu hỏi 7. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính base của các hợp chất : NaOH, CH3CH2NH2, CH3CH2CONH2 ?Câu hỏi 8. Methylamonium (CH3NH3+) có pKa = 10.64, Phenylamonium(C6H5NH3+) có pKa = 4.63. Hỏi giữa Methylamine và Phenylamine, hợp chất nào có tính base mạnh hơn ?Câu hỏi 9. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 10. Sản phẩm của phản ứng sau là ?
Câu hỏi 11. Tác nhân của phản ứng (1) và (2) lần lượt là ?
Câu hỏi 12.Tìm sản phẩm của phản ứng sau ?
Câu hỏi 13. Chất tham gia phản ứng R là hợp chất nào ?
Câu hỏi 14. Tìm sản phẩm của phản ứng sau ?