Xác định tên nhóm chức trong các hợp chất hữu cơ

Mục đích của dạng bài tập này, giúp sinh viên nhận dạng được các nhóm chức có trong một hợp chất hữu cơ.


Chọn một hợp chất bất kì sau đây? Sau đó xác định tên của các nhóm chức trong hợp chất đó

Quinine Chloramphenicol Prostaglandin E2 Tetracycline Paclitaxel Aspartame


Tên của nhóm chức được bôi màu da cam là:

Tên của nhóm chức được bôi màu vàng là:

Tên của nhóm chức được bôi màu xanh là:

Tên của nhóm chức được bôi màu hồng là: