Hoá Hữu Cơ

Đây là các bài thí nghiệm trong môn học Thực hành Hoá Hữu Cơ đã được Bộ môn Hoá Hữu Cơ quay thành các video clip một cách ngắn gọn và dễ hiểu, giúp sinh viên có thể hình dung nội dung bài thực hành một cách tốt nhất.

Bài 1: Các phương pháp cơ bản trong tinh chế hữu cơ
Bài 2: Định tính các nguyên tố trong hữu cơ
Bài 3: Xác định các nhóm chức cơ bản trong hữu cơ
Bài 4: Xác định các thông số vật lý cơ bản trong hữu cơ
Bài 5: Chưng cất phân đoạn
Bài 6: Tổng hợp Aspirin
Bài 7: Tổng hợp Acetanilide
Bài 8: Tổng hợp Acid sulfanilide

Bài 1: Các phương pháp cơ bản trong tinh chế hữu cơ


Bài 2: Định tính các nguyên tố trong hữu cơ


Bài 3: Xác định các nhóm chức cơ bản trong hữu cơ
Bài 4: Xác định các thông số vật lý cơ bản trong hữu cơ


Bài 5: Chưng cất phân đoạn


Bài 6: Tổng hợp Aspirin


Bài 7: Tổng hợp Acetanilide


Bài 8: Tổng hợp Acid sulfanilide