Hoá Hữu Cơ

Tài liệu tham khảo chính là slide bài giảng gửi cho các bạn sinh viên. Nội dung thi cũng chủ yếu sẽ nằm trong các slide bài giảng.

Slide bài giảng :

Chương 11A. Alkyl halide
Chương 11B. Hợp chất cơ kim
Chương 12. Hợp chất alcohol, phenol
Chương 13. Hợp chất aldehyde, ketone
Chương 14. Phản ứng ở C alpha của hợp chất aldehyde, ketone
Chương 15. Ether, epoxide
Chương 16. Acid carboxylic và các dẫn xuất
Chương 17. Amine
Chương 18. Các phương pháp phổ phân tích công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ
Chương 19. Tổng hợp hữu cơ

Phần lớn các bài tập và nội dung được lấy từ giáo trình nước ngoài

Organic Chemistry 7th Edition by John E. McMurry (Author)

Organic Chemistry, 2nd Edition David R. Klein